Privacywetgeving

 

 

PRIVACYVERKLARING

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Dierenartspraktijk Van Nature  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dierenartsvannature.nl, Maasdijk 53A, 2676 AB, Maasdijk, 0654322381.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dierenartspraktijk Van Nature verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummers
– Uw e-mailadres
– Gegevens over uw huisdier(en): soort, ras, geboortedatum, geslacht, gewicht, kleur, vacht, chipnummer, paspoortnummer, verzekeringsgegevens, gezondheidsgegevens, medicijngebruik, datum van overlijden
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dierenartspraktijk Van Nature verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief                                                                                                      – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Dierenartspraktijk Van Nature verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Om consulten op maat te geven

Geautomatiseerde besluitvorming
Dierenartspraktijk Van Nature neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dierenartspraktijk Van Nature bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens > Bewaartermijn 10 jaar
– Bijzondere gegevens verzameld tijdens de consulten zoals, gespreksverslagen > Bewaartermijn 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenartspraktijk Van Nature verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartspraktijk Van Nature blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Dierenartspraktijk Van Nature behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.
U kunt uw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neemt u hiervoor en voor andere vragen over ons privacybeleid gerust contact met ons op.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dierenartspraktijk Van Nature neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.