Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten tot diergeneeskundige behandeling, diensten en/of levering van goederen door Dierenartspraktijk Van Nature zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen;

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dierenartspraktijk : Dierenartspraktijk Van Nature, de daar werkzame dierenartsen dan wel de daar werkzame assistentes voor zover bevoegd tot het uitvoeren van de elders in deze algemene voorwaarden genoemde zaken, handelingen en/of het aangaan van overeenkomsten.

Dierenarts: Een dierenarts belast met klinische werkzaamheden en bevoegd tot het uitvoeren van diergeneeskundige handelingen als bedoeld in de Wet op de Uitoefening Diergeneeskunde;

Patiƫnt: Het voor een behandeling aangeboden dier, dan wel ingeval van de verstrekking van medicijnen het dier en/of de dieren waarvoor de te verstrekken medicijnen zijn bedoeld.

Behandeling: Het (laten) doen van onderzoeken, behandeling op holistische wijze, kleine ingrepen, operaties, het verstrekken en/of toedienen van medicijnen en/of vaccinaties alsmede het houden, huisvesten en verzorgen van de patiƫnt en/of het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een patiƫnt dan wel de cliƫnt.

Behandelingsovereenkomst: Een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliƫnt om een behandeling verzoekt en de dierenartspraktijk dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de dierenartspraktijk om een behandeling te starten waarbij de cliƫnt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.

Cliƫnt: De patiƫnt-eigenaar en/of aanbieder van de patiƫnt;

Dierenartsassistente: Een in de dierenartspraktijk werkzame assistente

A: Patiƫntenbehandeling.

 1. Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de patiƫnt voor behandeling aan de dierenartspraktijk door de cliƫnt, dan wel zijn vertegenwoordiger of houder van het dier, hoe ook genaamd, wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de dierenartspraktijk. De aanbieding van de patiƫnt kan mondeling, telefonisch en/of fysiek geschieden. De bevestiging van de afspraak geschiedt mondeling, telefonisch, per whatsapp/SMS of e-mail.
 2. Van acceptatie is sprake zodra de dierenartspraktijk een aanvang neemt met de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.
 3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de cliƫnt verzocht heeft om de levering van goederen of diensten anders dan een behandeling en de dierenartspraktijk heeft toegezegd aan dit verzoek van de cliƫnt te zullen (gaan) voldoen.
 4. Indien de aanbieder niet beschikt over een schriftelijke volmacht van de eigenaar, is hij gehouden de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen ingeval de eigenaar de volmacht betwist.
 5. Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten zijn uitsluitend de in de dierenartspraktijk werkzame dierenartsassistentes en dierenartsen.
 6. De dierenartspraktijk heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een haar aangeboden patiƫnt en/of de levering van bepaalde goederen en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de dierenartspraktijk van mening is dat behandeling van de patiƫnt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de dierenartspraktijk van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van het dier is.
 7. In bijzondere gevallen kan de dierenartspraktijk de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door haar bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de dierenartspraktijk te maken kosten voor de Behandeling, dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.
 8. De dierenartspraktijk kan in door haar nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door cliĆ«nt een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De dierenartspraktijk is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring om het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen.
 9. De behandelingsovereenkomst verplicht de dierenartspraktijk uitsluitend tot het leveren van een behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De dierenartspraktijk is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
 10. Met wensen van de cliƫnt wordt rekening gehouden tenzij dat naar oordeel van de behandelende dierenarts niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de dierenartspraktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
 11. Indien de patiƫnt tijdens de behandeling in de dierenartspraktijk overlijdt of wordt geƫuthanaseerd zal -tenzij anders overeengekomen- de eigenaar zorgdragen voor afvoer van het stoffelijk overschot. De cliƫnt zal worden gewezen op de mogelijkheid van crematie of begrafenis tenzij omstandigheden dat onmogelijk maken. De kosten van de crematie/begrafenis alsmede eventuele vervoerskosten komen voor rekening van de cliƫnt.
 12. Op uitdrukkelijke wens van de cliƫnt wordt de behandeling voortijdig beƫindigd, mits de cliƫnt hierover tevoren met de behandelende dierenarts overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht de dierenarts cliƫnt in over de mogelijke gevolgen van deze beƫindiging
 13. Indien een behandelingsovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de cliƫnt is de cliƫnt gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend zijnde: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde tijd, ruimtes, apparatuur, goederen en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de patiƫnt of cliƫnt alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde goederen.
 14. De dierenarts kan eenzijdig de (voortzetting van) behandelingsovereenkomst annuleren indien: Ā het vertrouwen tussen dierenarts en cliĆ«nt op zo ernstige wijze is verstoord dat de dierenarts geen werkbare situatie meer aanwezig acht. Ā De dierenartspraktijk van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat. CliĆ«nt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Ā De CliĆ«nt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen
 15. dierenartspraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden, zonder dat dit eerst aan cliƫnt behoeft te worden medegedeeld.

B: Betaling.

 1. De overeenkomst verplicht de cliƫnt tot betaling conform de tarieven van de dierenartspraktijk. De meest voorkomende tarieven staan op de website vermeld.
 2. Aan de cliƫnt kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen in beginsel geen rechten worden ontleend daar het nadrukkelijk slechts een schatting betreft. Kostenramingen dienen door een dierenarts en de eigenaar te zijn voorzien van een schriftelijke aantekening voor zijnde gezien en akkoord bevonden.
 3. Kostenramingen omvatten uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde behandelingen en medicijnen. De kosten van nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van cliƫnt.
 4. Bij het in rekening brengen van verblijfkosten aan de cliƫnt gelden de dag van opname en de dag van ontslag c.q. afhalen van de patiƫnt als volledige verpleegdagen.
 5. De betaling is verschuldigd: Primair contant terstond na beƫindiging van de behandeling dan wel bij het afhalen van de patiƫnt of bestelde goederen. Naar keuze van de Dierenartspraktijk kan in uitzonderingsgevallen worden ingestemd met betaling binnen veertien dagen na de factuurdatum, waarbij 7,50 euro (incl 21% BTW) administratiekosten kan worden berekend over het meegeven van de factuur;
 6. Mocht cliƫnt niet terstond kunnen of willen betalen en de Dierenartspraktijk is om haar motiverende redenen niet bereid een factuur uit te reiken, dan zal de Dierenartspraktijk gebruik maken van het haar wettelijk toekomende retentierecht en de patiƫnt en/of de goederen onder zich houden. Ingeval van retentie van een patiƫnt komen de huisvestings- en verzorgingskosten conform praktijktarief volledig voor rekening van de cliƫnt, met inachtneming van het gesteld in B sub 11 van deze algemene voorwaarden.
 7. In bijzondere gevallen – ter beoordeling van de Dierenartspraktijk – kan een betalingsregeling overeen gekomen worden. Bij een betalingsregeling worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht aan de cliĆ«nt.
 8. De cliƫnt is te allen tijde verplicht tot betalen en is aansprakelijk bij in gebreke blijven hiervan. Dit geldt derhalve ook in geval de kosten vallen onder de dekking van een door cliƫnt afgesloten verzekering of een door derden afgesloten verzekering ingeval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft kwijting ten gevolge voorzover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op de cliƫnt.
 9. Indien binnen veertien dagen na de factuurdatum geen betaling is ontvangen door de Dierenartspraktijk is de cliĆ«nt aast het verschuldigde bedrag , gehouden de daarop verschenen rente van 2% per maand te voldoen en is daarnaast tevens minimaalĀ  5 euro administratiekosten per aanmaning verschuldigd. Op de cliĆ«nt rust de plicht adreswijzingen betreffende het factuuradres tijdig door te geven aan de Dierenartspraktijk
 10. Indien tot incasso, al dan niet door of via derden moet worden overgegaan, is de cliƫnt, naast het in artikel B sub 9 verschuldigde bedrag , gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde met een minimum van 75 euro, alsmede de wettelijke rente.

C: Overige bepalingen.

 1. Het is de cliƫnt niet toegestaan andere ruimten van de Dierenartspraktijk dan de wachtkamer te betreden zonder voorafgaande toestemming van de Dierenartspraktijk.
 2. Ook indien de behandeling onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geeft, dienen de volledige kosten voor de gepleegde behandeling toch zonder enige korting te worden voldaan aangezien de aangegane overeenkomst altijd het karakter van een inspanningsverbintenis heeft.
 3. De Dierenartspraktijk is slechts aansprakelijk en/of kan er pas sprake zijn van een mogelijke wanprestatie indien dit het gevolg is van grove schuld of opzet. Van voorgaande is pas sprake indien cliƫnt dit ,al dan niet middels een schriftelijke verklaring van een terzake deskundige aannemelijk heeft weten te maken.
 4. De Dierenartspraktijk is te allen tijde gerechtigd een haar toevertrouwd dier dat acuut geraakt in ernstig lijden zonder uitzicht op herstel, te euthanaseren, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de eigenaar of eventuele andere rechthebbende. Wel zal de Dierenartspraktijk waar mogelijk zoveel mogelijk proberen de cliƫnt vooraf te informeren over de ontstane situatie.
 5. De cliƫnt is verplicht om de door de Dierenartspraktijk te verrichten prestatie, behandelingen en/of te leveren medicamenten onverwijld na ontvangst of uitvoering te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De cliƫnt dient klachten over de verrichte diensten, behandelingen en/of goederen binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of onvolkomenheid aan de cliƫnt kenbaar is geworden en/of had kunnen worden mondeling kenbaar te maken. Deze mondelinge aanzegging dient uiterlijk binnen 7 dagen door de cliƫnt schriftelijk bevestigd te worden. Bij overschrijding van ƩƩn dezer termijnen vervalt enige aanspraak jegens de Dierenartspraktijk terzake enig gebrek of onvolkomenheid.
 6. Indien de Dierenartspraktijk de klacht over de behandeling, de prestatie en/of geleverde goederen gegrond acht, heeft de Dierenartspraktijk te allen tijde het recht en dient de cliĆ«nt in de gelegenheid gesteld te worden om: indien dat nog mogelijk is, de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten , Ā Indien mogelijk het gebrek alsnog weg te nemen dan welke een artikel of dienst te leveren dat zonder dit gebrek is of; Ā het door de cliĆ«nt verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van de Dierenartspraktijk.
 7. Indien de Dierenartspraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartspraktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de Dierenartspraktijk ter inzage, waarvan op eerste verzoek van de cliĆ«nt kosteloos een afschrift zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitendĀ  begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.
 8. De Dierenartspraktijk behoudt te allen tijde het eigendom van alle voor de behandeling gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, patiĆ«ntenkaarten, laboratoriumuitslagen en alle andere bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld rƶntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde patiĆ«nt. De cliĆ«nt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de informatiedragers en/of andere bescheiden.
 9. Op alle (behandelings – )overeenkomsten tussen de Dierenartspraktijk en de cliĆ«nt is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. In geval van een geschil dat behoort tot de wettelijkeĀ  competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank in de plaats van vestiging van de Dierenartspraktijk bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartspraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.